Legjobb hangoskönyvek letöltése, online hallgatása. Ingyenes könyvek olvasása - mp3, pdf e-book

Hangoskönyvek letöltése, hallgatása

Cervantes: Don Quijote de la Mancha

2012. október 22. - Hangoskönyv Online
don quijote hangoskönyv letöltése - online hallgatás - pdf könyv letöltés, olvasás

Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote. Hangoskönyv

Miguel de Cervantes Saavedra (magyar ejtése: [migel de szervȧntesz szávedrȧ] - 1547 – 1616 kalandos életű spanyol regény- és drámaíró, költő, Don Quijote figurájának megalkotója, a spanyol irodalom legismertebb képviselője, világirodalmi jelentőségű alkotó.

Főműve: Don Quijote de la Mancha, teljes címén Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha), 1605-ben, illetve 1615-ben írta. Történetének alapját egy fiktív mór történész, Cide Hamete Benengeli kézirata adta.

Hangoskönyv a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

ISMERTETŐ. A Cervantes teremtette Búsképű lovag a világirodalom egyik legismertebb alakja. A Don Quijote nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetség tárgyává az alkonyához közeledő feudális lovagvilágot - Byron szavaival: "gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot". Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál küzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyverhordozójának, Sancho Panzának sem, akit - minden hűsége, nyíltszívűsége mellett is - kapzsisága, hiszékenysége teszi komikussá.

E-könyv letöltése .html és .pdf formátumban

A Don Quijote hangoskönyv a Yutube-on

1. rész 1. fejezet

 1. rész 2. fejezet

A további részeket (nincsenek sorrendben) keresd a YouTube-on

 Teljes hangoskönyv lejátszása sorrendben

Tartalom

I. RÉSZ

don-quijote-rocinante-hangos-konyvek.jpgAjánlás
Bevezető A Don Quijote de la Mancha című könyvhöz

 1. A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja
 2. Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról
 3. Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét
 4. Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?
 5. Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik
 6. Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában
 7. A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról
 8. Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény
 9. A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik
 10. A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott
 11. Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között?
 12. Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek?
 13. Marcela történetének vége s egyéb események
 14. Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események
 15. Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral
 16. Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt?
 17. A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt
 18. Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok
 19. Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről
 20. A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja
 21. A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek
 22. Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni
 23. Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja
 24. A Sierra Morenában történt kaland folytatása
 25. Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését
 26. Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában
 27. Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben
 28. Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt
 29. A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből
 30. A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról
 31. Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről
 32. Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban?
 33. Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés
 34. Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása
 35. Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösborostömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége
 36. Újabb rendkívüli események a vendéglőben
 37. A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok
 38. Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról
 39. A rabszolga elbeszéli élete folyását
 40. A rabszolga történetének folytatása
 41. A rabszolga történetének folytatása
 42. Mi történt még a fogadóban, és más, említésre méltó esemény
 43. Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek
 44. A fogadóban történt hallatlan események folytatása
 45. Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt
 46. A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról
 47. Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események
 48. A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról
 49. Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről
 50. Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről
 51. Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek?
 52. Ama tusakodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget

 

II. RÉSZ

Ajánlás
Előszó az olvasóhoz

 1. Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről?
 2. Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más, mulattató eseményekről
 3. Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Sancho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott
 4. Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események
 5. Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb, figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről
 6. Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete
 7. Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény
 8. Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea de Tobosónak látogatására odajárt
 9. Majd meglátjuk, miről szól
 10. Azt mondja el, hogy iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események
 11. A bátor Don Quijote különös kalandjáról A Halál udvara kocsijával vagy szekerével
 12. Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg
 13. Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt
 14. Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása
 15. Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója
 16. Mi történt Don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal?
 17. Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával
 18. Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok
 19. A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben
 20. A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete
 21. Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események
 22. A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte
 23. Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani
 24. Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez
 25. A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait
 26. A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben
 27. Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna
 28. Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa
 29. A bűvös sajkával történt híres kalandról
 30. Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel
 31. Amelyben számos fontos dologról történik említés
 32. Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események
 33. Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó
 34. Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja
 35. Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események
 36. A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valmint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt
 37. A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása
 38. Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról
 39. Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét
 40. Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el
 41. Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége
 42. Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és más figyelemre méltó dolgok
 43. Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának
 44. Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban
 45. Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni
 46. Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia
 47. Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza a kormányzóságban
 48. Mi történt Don Quijote és Dona Rodríguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események
 49. Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával
 50. Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a Duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének
 51. Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény
 52. Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Rodrígueznek is hívnak
 53. Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának
 54. Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről
 55. Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják
 56. Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodríguez komorna leányának védelmében
 57. Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával
 58. Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik
 59. A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani
 60. Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában
 61. Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság
 62. A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul
 63. Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép morisco leány rendkívüli kalandja
 64. Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak
 65. Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események
 66. Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák
 67. Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja töltetni, és más, jó és mulattató eseményekről
 68. Don Quijote sertéskalandja
 69. A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során
 70. A hatvankilencedik fejezet után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez
 71. Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban
 72. Don Quijote és Sancho hazatéréséről
 73. Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak
 74. Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról

 

La Mancha egyik falujában - a nevét említeni sem akarom - élt nemrég egy nemesember, olyasféle, akinél a fogason dárda, régi pajzs függ, van egy girhes paripája meg egy nyughatatlan agara. Hidalgónk életkora közel járt az ötvenhez, testalkata izmos, termete szikár, arca csontos volt...

Minthogy az emberi dolgok nem örökkévalók, hanem kezdetüktől fogva az utolsó pillanatukig mindig lejtőn haladnak, különösen pedig az emberi élet, bizony Don Quijote sem kapott olyan kiváltságot az égtől, hogy élete folyását feltartóztathatta volna; az ő vége is eljött, ütött utolsó órája, mégpedig akkor, amikor a legkevésbé gondolta volna...

...Don Quijote csupán számomra jött a világra, s én az ő számára; ő tudott cselekedni, én meg írni; csupán mi ketten születtünk egymásnak ama állítólagos tordesillasi firkász bosszújára, bosszúságára, mert elég vakmerő volt és talán még lesz is, hogy otromba és rosszul vágott strucctollával az én bátor lovagom hőstetteiről írjon; ez nem az ilyen firkász vállára való teher, s nem az ő náthás fejéhez illő feladat. Mondd meg neki, ha netalán valami módon összeakadsz vele: hagyja Don Quijote fáradt s immár porladozó csontjait, hadd pihenjenek sírjukban, s ne hurcolja őket a halál törvényét megcsúfolva Ó-Kasztíliába, ne ragadja ki Don Quijotét koporsójából, mert a lovag valóban végignyújtózott benne, úgyhogy lehetetlen harmadszor megint útra kelnie. Mert Don Quijote két kirándulása úgyis nevetségessé tette valamennyi kóbor lovag barangolását, és mindenkinek örömet meg mulatságot szerzett az ország határain belül és kívül. Ezzel teljesíted keresztény kötelességedet, mert jó tanáccsal szolgálsz rosszakaródnak; én pedig boldognak és szerencsésnek mondom magamat, hogy én voltam az első, és az ő irkafirkájának gyümölcsét is élveztem, amint csak óhajtottam, mert nem volt semmi egyéb kívánságom, csak az, hogy megvetés tárgyává tegyem az emberek előtt a lovagregények költött és sületlen históriáit, de az én igazi Don Quijotém története úgyis valamennyit megingatta, és nemsokára kétségkívül halomra is dönti.

A Don Quijote lovagregény-paródia

Cervantes a korabeli híres-hírhedt lovagregények paródiáját akarta nyújtani, és a világirodalom első regényét alkotta meg.

A regény jelentését két egyetemes szimbólummá nőtt alak hordozza: Don Quijote, a temérdek lovagregény olvasásától meghibbant szegény és rátarti, tipikus vidéki hidalgó, aki nemes felbuzdulásában a gyengék és védtelenek segítségére siető középkori kóborlovagok példája szerint akar élni, és hűséges kísérőtársa, a paraszti sorból "fegyverhordozóvá" előlépett Sancho Panza. Az előbbi a realizmusokkal nem számoló idealizmus, az utóbbi a földhözragadt gyakorlatiasság miatt korlátolt józanság képviselője. A két szélsőséges típus kiegészíti egymást, sőt a regény folyamán hat egymásra is, és ezzel párhuzamosan rokonszenvet is ébreszt Don Quijote iránt, aki végül is nem annyira nevetséges őrült, mint inkább különc és fennkölt gondolkodású hős benyomását kelti.

A főhősnek az első fejezetben történt részletes bemutatása után számtalan kisebb-nagyobb kitérővel fantasztikus, ellenállhatatlanul mulatságos s egyszersmind szimbolikus értelmű kalandok végtelen sora következik, melynek végén Don Quijote kudarcainak súlya alatt hazatér és halálos ágyán kijózanodva lemond lovagi álmáról. A regény látszólag a divatjamúlt lovagregények paródiája, de valójában a középkori lovagság külsőségeit felelevenítő feudális társadalom anakronisztikus vonásait bírálja.

A regényt sok betétnovella tarkítja; a szereplők a kocsmában találkozgatnak, ahol mesélnek egymásnak, s megkritizálják a hallott történeteket. Így még arra is mód nyílik, hogy az író kifejtse véleményét az irodalomról; arról kell írni, ami megtörténhetett volna, nemcsak ami megtörtént, "a regény tartalma, ötlete annál jobb, minél valószerűbb" - magyarázza egy kanonok nagy hévvel. A 16. században ez óriási felfedezés. A Don Quijote nemcsak irodalomtörténetileg korszakalkotó, de olvasmánynak is élvezetes.

Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői

La Mancha lovagja - musical - teljes film

Sevillában börtönbe vetik Miguel de Cervantest, a kormány adószedőjét, aki költő és drámaíró is egyben. Művei eddig kevés sikert hoztak számára, most pedig az egyház ellen irányuló sértések miatt hamarosan az inkvizíció törvényszéke elé kerül. A tárgyalásig tolvajokkal, gyilkosokkal, szajhákkal zárják össze, akik saját törvényeik szerint játszanak bíróságosdit. Azt javasolják, hogy az új fogolynak kobozzák el minden vagyonát, így kéziratos regényét is Don Quijote lovagról, aki - Babits Mihállyal szólván - "...kívül áll a valóság korlátain, tilosban él, a fantázia tilosában...". Cervantes, hogy megmentse művét, védőbeszéd címén előadja írását a bűnözőkből alakult bíróság előtt...

regény, lovagregény, musical, világirodalom, klasszikus, cervantes, szervantesz, don kihóte, hangoskönyvek

A bejegyzés trackback címe:

https://hangos-konyv.blog.hu/api/trackback/id/tr6912790060

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása